Regulamin świadczenia usług w Propodis Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy w Krakowie:


§ 1. Postanowienia ogólne i definicje
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielopole 17/LU2, 31-072 które jest zwane dalej: Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis NIP 6762504156, REGON 363989225.
Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usług.


§ 2. Rejestracja na Wizytę
Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Wizyty w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00.
Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis.
Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
Podczas Rejestracji Pracownik Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
Podczas Rejestracji Pracownik Dolnośląskiego Centrum Zdrowej Stopy poprosi o podanie następujących danych:
imię i nazwisko;
numer telefonu do kontaktu;
wiek Pacjenta;
W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: [email protected] zdjęcia stopy lub jej części.
Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.
W odniesieniu do Usług Chirurgicznych w celu potwierdzenia Wizyty Pracownik Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy w pierwszej kolejności podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Pacjentem na tydzień przed umówioną Wizytą.


§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty
Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy i trwa dłużej niż 15 minut, Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis zaproponuje nowy termin Wizyty.
Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis.
Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
Pacjent ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą, a w przypadku zabiegu chirurgicznego na 48 godzin przed planowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis do obciążenia Pacjenta kosztami wizyty.


§ 4. Przebieg Wizyty
Usługi wykonywane w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.
Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia Ankiety wstępnej, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.
Przed wykonaniem Usługi chirurgicznej Pacjent oprócz Ankiety wstępnej obligowany jest do wypełnienia Kwalifikacji na zabieg chirurgiczny, Zgody na zabieg chirurgiczny oraz zapoznaniem się z Zaleceniami przed zabiegiem chirurgicznym.
Wszystkie usługi świadczone przez Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.propodis.pl.


§ 5. Płatność
Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy pod adresem: www.propodis.pl.
W Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis udostępnia się następujące formy płatności:
Gotówka,
Karta płatnicza,
Bon podarunkowy,
Voucher,
Blik.
Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część zapłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.


§ 6. Procedura reklamacyjna
Pacjent po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: [email protected] lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Propodis Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw reklamacji.
Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.


§ 7. Odpowiedzialność
Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Propodis Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
Propodis Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Propodis Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
Niestosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Propodis Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy.
Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy Propodis nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
Po Usłudze Chirurgicznej może zostać wystawione zwolnienie lekarskie a w przypadku Pacjentów będących uczniami Pacjentowi może zostać wystawione po wykonanej Usłudze zaświadczenie o odbytym zabiegu.
§ 8. Postanowienia końcowe
Wszystkie osoby przebywające na obszarze Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
Na obszarze Propodis Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.
Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Propodis Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2021r.
O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.