§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy „Regulamin” korzystania z usług Propodis Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego, który to określa ogólne warunki umowy – prawa i obowiązki stron takiej transakcji, jak zakup usług lub towarów.

Definicje:

 • „Propodis MCZS” – określa Gabinet Propodis Małopolskie Centrum Zdrowej Stopy przy ul. Wielopole 17/LU2, 31-072 Kraków, prowadzony przez Propodis S.C. Justyna Miękina-Ochałek, Maciej Ochałek z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielopole 17/LU2, 31-072, NIP 6762504156, REGON 363989225, zwany dalej zamiennie “Propodis MCZS” lub “Gabinet”. Informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne https://propodis.pl/polityka-prywatnosci
 • „Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny usług dostępny na stronie https://propodis.pl/cennik-2/ oraz w siedzibie Propodis MCZS. Kwoty podane w cenniku są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Niektóre ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi i dopiero po konsultacji w Propodis MCZS ustalana jest cena indywidualna.
 • „Umowa” – rezerwacja, przedpłata, zadatek i podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Propodis MCZS jest równoważna z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług w Propodis MCZS i jest równoznczne zakceptacją niniejszego Regulaminu.
 • „Zabieg”, “Usługa” – określa zabieg i usługę podologiczną, kosmetyczną lub każdą inną usługę dostępną w aktualnej ofercie Propodis MCZS.
 • „Pacjent” – fizyczna osoba pełnoletnia. Dopuszcza się osoby małoletnie od 3 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w tym przypadku Pracownik, zastrzega sobie prawo odmowy do zabiegu w przypadku niezakwalifikowania się do wybranego Zabiegu.
 • „Pracownik” – określa pracownika lub firmę podwykonawczą wykonującą Zabieg w profesjonalny sposób, po wcześniejszym przeszkoleniu zgodnie ze sztuką.
 • „Dokumenty” – dokumentacja niezbędna do kwalifikacji Pacjenta do zabiegu. Pacjent zobowiązany jest do wypełnienia „Ankiety wstępnej”, „Świadomej zgody na podjęcie terapii” oraz Karty tematycznej dotyczącej konkretnego zabiegu, na przykład zabiegu chirurgicznego.
 • „Promocja” – może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych Pacjentów. Aktualne promocje ogólne dostępne są na stronie Propodis MCZS oraz na portalach społecznościowych.  
 1. Zawarcie Umowy z Propodis MCZS jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz niezgłoszeniem żadnych do niego zastrzeżeń.
 2. Płatność – w Propodis MCZS akceptowane są następujące formy płatności: płatność kartą, BLIK, gotówką w kasie Propodis MCZS i przelew bankowy na rachunek Propodis MCZS
 • numer konta bankowego mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8248 7085

w tytule należy wpisać imię, nazwisko oraz datę wizyty.

 1. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 2. Po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje paragon lub, na życzenie Pacjenta, fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury należy wcześniej podać dane, na jakie ma być wystawiona faktura. Czas wydania faktury za usługę lub produkt uzgadniany jest indywidualnie.
 3. Promocje, bony podarunkowe i inne rabaty nie sumują się.
 4. Koszty zakupionych Zabiegów lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji określonych w § 6 “Reklamacje”.
 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty dostępnej na stronie internetowej https://propodis.pl/cennik-2/ oraz Propodis MCZS.
 6. Czas pracy Propodis MCZS standardowo jest określony na stronie internetowej https://propodis.pl/. W indywidualnych przypadkach jest możliwość wydłużenia tych godzin co wymaga ustalenia z Pracownikiem oraz jego indywidualnej zgody na zmianę godzin pracy.
 7. Pacjent może dokonać Rezerwacji Usługi osobiście w Propodis MCZS przy ul.Wielopole 17/LU2, Kraków, 31-072, telefonicznie, mailowo w godzinach 10:00 – 17:00 lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Fresha.
 8. W przypadku każdego typu Rezerwacji wybrane Usługi oraz data i godzina są potwierdzone przez Propodis MCZS po wpłacie zadatku, który należy wpłacić w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu utworzenia Rezerwacji w systemie, osobiście lub poprzez aplikację mobilną Fresha. Kwota zadatku wynosi 50% ceny zarezerwowanych Usług. Rezerwację można uznać za aktywną dopiero po otrzymaniu zadatku przez Propodis MCZS.  W przeciwnej sytuacji Rezerwacja jest anulowana. O anulowaniu Rezerwacji Pacjent zostanie poinformowany wiadomością SMS i/lub powiadomieniem push z aplikacji mobilnej Fresha.
 9. Zadatek jest potwierdzeniem Rezerwacji zarówno dla Pacjenta jak i Gabinetu. Kwota zadatku jest odliczana od kwoty głównej w dniu wykonania Usługi. 
 10. Zadatek można wpłacić: gotówką, przelewem na konto bankowe, bądź przez serwis Fresha
 • numer konta bankowego mBank: 47 1140 2004 0000 3602 8248 7085

w tytule należy wpisać imię, nazwisko oraz datę wizyty. Na żądanie Pacjenta Propodis MCZS wysyła wiadomość SMS z numerem konta oraz kwotą zadatku.

 1. Klienci Propodis MCZS mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu podologicznego, zwanego dalej Zabiegiem oraz do przestrzegania jego postanowień. Niezastosowanie do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Propodis MCZS za przeprowadzony zabieg oraz prawem do odmówienia wykonania Zabiegu.
 2. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Pacjent ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 3. Propodis MCZS oferuje kompleksowy pakiet Usług podologicznych, fachowe porady i konsultacje podologiczne, możliwość zakupu detalicznego kosmetyków, bonów i zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej https://propodis.pl/ 
 4. Ceny zawarte w Cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą ulec zmianie, ponieważ Zabieg jest dobierany indywidualnie dla każdego Pacjenta.
 5. W przypadku zmiany ceny usługi, Pacjent będzie informowany o tym przed Zabiegiem.

§2 Pacjenci

 1. Pacjentem salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 
 2. Osoby niepełnoletnie w wieku od 3 lat do 18 roku życia mogą korzystać z oferty Propodis MCZS wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie. Pracownik Propodis MCZS jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub kontaktu z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników.
 4. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu podologicznego.
 5. Pacjent jest obowiązany do dokonania zadatku oraz zapłaty za wykonane Usługi
 6. Propodis MCZS nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 7. Zamówienie Usługi w Propodis MCZS jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.
 8. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik dokonuje specjalistycznej diagnozy problemu, z jakim zgłosił się Pacjent. Obowiązkiem Pacjenta jest udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi w celu ustalenia, czy na stan zdrowia Pacjenta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Odpowiedzi tych udziela wypełniając przed rozpoczęciem Zabiegu, samodzielnie lub wraz z Pracownikiem  “Ankietę wstępną” oraz w ramach ustnego wywiadu z Pracownikiem. Zebrane w ten sposób informacje stanowią podstawę do decyzji o wykonaniu lub odmowie wykonania Zabiegu, zaleceń pozabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.
 9. Pacjenci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), alergiach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 10. Każdy Pacjent zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku, a decydując się na zabieg ma ich pełną świadomość i je akceptuje podpisując „Świadomą zgodę na podjęcie terapii podologicznej” przed przystąpieniem do zabiegu. W indywidualnych przypadkach szczególnych kwestii zdrowotnych lub zabiegów wymagających dodatkowych klasyfikacji Pracownik może poprosić o dodatkowe oświadczenie, a w sytuacji odmowy jego złożenia przez Pacjenta, Pracownik ma prawo odmówienia wykonania zabiegu.
 11. Pacjenci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 12. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy Pacjent nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 13.  Zabiegi wykonywane są zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej, w recepcji oraz aplikacji mobilnej Fresha. Cena może ulegać zmianie, jeżeli Zabieg jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danego Pacjenta oraz w przypadku zastosowania aktualnej Promocji.
 14. Pacjent jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia “Ankiety wstępnej” i przygotowania się do Zabiegu.
 15. Umówiona godzina Rezerwacji jest godziną rozpoczęcia wizyty. W przypadku spóźnienia się Pacjenta, Zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Pacjenta.
 16. W przypadku znacznego opóźnienia, które leży po stronie Pacjenta (powyżej 15 minut), Pacjent musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu wraz z wpłatą nowego zadatku w wysokości 50% ceny zarezerwowanych Usług.
 17. W przypadku opóźnienia zabiegu (ponad 15 minut) leżącego po stronie Pracownika, Zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 18. Propodis MCZS informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Propodis MCZS.
 19. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Propodis MCZS. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Propodis MCZS Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji – przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 20.  Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Małopolskim Centrum Zdrowej Stopy Propodis jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową, co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 21. Podczas Rejestracji Pracownik Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu, z jakim zgłasza się Pacjent.
 22. Podczas Rejestracji Pracownik Małopolskiego Centrum Zdrowej Stopy poprosi o podanie następujących danych:
 • imię Pacjenta;
 • numer telefonu do służący kontaktu;
 • wiek Pacjenta.
 1. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: [email protected] zdjęcia stopy lub jej części.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Pracownik w Propodis MCZS dopuszcza okres oczekiwania Pacjenta w poczekalni do 15 minut.
 3.  Jeżeli przesunięcie w czasie wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Propodis MCZS i trwa dłużej niż 15 minut, Pracownik Propodis MCZS w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 4. Pacjent może jednorazowo zmienić termin Wizyty z zachowaniem wcześniej wpłaconego zadatku, jeśli poinformuje o tym Pracowników Propodis nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Kolejne zmiany terminu możliwe są za kolejną wpłatą zadatku w wysokości 50% ceny zarezerwowanych Usług, poprzedni zadatek jest bezzwrotny.
 5. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić Pracowników Propodis MCZS nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku poinformowania o anulowaniu takiej Rezerwacji bądź w przypadku późniejszego odwołania Wizyty zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Propodis MCZS zastrzega prawo do żądania opłaty za późne odwołanie Wizyty w wysokości 50% ceny zarezerwowanych usług (mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą), jeśli Pacjent nie wpłacił zadatku w ciągu 48 godzin od momentu utworzenia Rezerwacji w systemie.
 7. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy Pacjentów i odmówieniem wykonania usług w Propodis MCZS.
 8. Pacjent ma możliwość rezerwacji Usługi do konkretnego Pracownika Gabinetu, pod warunkiem, że dany Pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego Usługę. Niemniej jednak Gabinet zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego Pracownika bez podania przyczyny i zapisu Pacjenta po jego uprzedniej zgodzie do niego.
 9. Preparaty zalecane przez Pracownika Propodis MCZS Pacjent może zakupić lub zamówić w Propodis MCZS.
 10. Wyrażając zgodę na Zabieg Pacjent przyjmuje do wiadomości, że jego styl życia może mieć duży wpływ na efekt po zabiegu i czas jego utrzymywania się. Ponieważ organizm ludzki jest nieprzewidywalny Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Zabieg może dawać różne efekty w zależności od indywidualnych kwestii zdrowotnych, metabolicznych oraz genetycznych, zatem nigdy nie ma 100% gwarancji uzyskania efektu opisywanego przez producenta urządzenia czy kosmetyku. Propodis MCZS zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy Zabieg został wykonany zgodnie ze sztuką, jednak nie przyniósł lub przyniósł niepełny efekt w wyniku okoliczności niezawinionych przez Pracownika.
 11. Propodis MCZS nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 12. Przed wykonaniem Usługi chirurgicznej Pacjent oprócz “Ankiety wstępnej” obligowany jest do wypełnienia „Kwalifikacji na zabieg chirurgiczny”, „Zgody na zabieg chirurgiczny” oraz zapoznaniem się z „Zaleceniami przed zabiegiem chirurgicznym”.
 13. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 14. Po Usłudze chirurgicznej może zostać wystawione zwolnienie lekarskie a w przypadku Pacjentów będących uczniami Pacjentowi może zostać wystawione po wykonanej Usłudze zaświadczenie o odbytym zabiegu wraz ze zwolnieniem z zajęć.

§3 Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion oraz sprawdzenia niezbędnych wysterylizowanych narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie Zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu foliowym, czepku jednorazowym, przyłbicy ochronnej i maseczce jednorazowej.
 5. Do Zabiegów wykorzystuje się jednorazowe: tampony, gazy, flizeliny, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, waciki, ręczniki papierowe, dłuta podologiczne, ostrza skalpeli, w przypadku Usług manicure, pedicure: patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych z użyciem materiałów jednorazowego użytku oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych. 
 6. Narzędzia wielokrotnego użytku po Zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi są dezynfekowane środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 7. Każdorazowo po przeprowadzonym Zabiegu pracownik Propodis MCZS porządkuje i dezynfekuje stanowisko pracy.
 8. Pomiędzy wykonaniem Usług zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 9. Pracownicy Propodis MCZS zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 10. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać Zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
 11. Pracownicy Propodis MCZS są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 12. Pracownicy Propodis MCZS są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 13. Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia Pacjentów Propodis MCZS.
 14. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi podologicznej Pracownik przeprowadza z Pacjentem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 15. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu Pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 16. Pracownicy Propodis MCZS są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie, a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.
 17. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Propodis MCZS przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.

§5 Promocje, bony, vouchery, rabaty, karnety

 1. Bon bądź voucher jest wydawany na określoną kwotę i może zostać nabyty w Gabinecie przez Pacjenta. Bon wydawany jest imiennie dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.
 2. Bony upoważniają do jednorazowego skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych/podologicznych w Propodis MCZS zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. Voucher upoważniają do kilkakrotnego skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych/podologicznych w Propodis MCZS zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 4. Płatność za bon, voucher lub karnet może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą, metodą BLIK, przez aplikację Fresha.
 5. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia bonu, vouchera lub karnetu, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 6. Bony, vouchery dostępne w Propodis MCZS są wydawane na czas określony, który stanowi 3 miesiące od momentu zakupu, przypisane są w systemie komputerowym do Obdarowanego i niewykorzystane zostaną automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 7. Osoba Obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu i poinformowania przy tym o chęci płatności bonem.
 8. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 9. Jeżeli osoba dysponująca bonem, voucherem lub karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności najpóźniej 24 godziny przed Zabiegiem, Propodis MCZS traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 10. Bony, vouchery, zaproszenia i karnety nie mogą być wymienione na gotówkę.
 11. Bony, vouchery, zaproszenia i karnety mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę Obdarowaną, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 12. Bony, vouchery, zaproszenia i karnety nie podlegają zwrotowi.
 13.  Zgodnie z życzeniem osoba Obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 14. Bony, vouchery, można wymienić na inne wybrane usługi z cennika Propodis MCZS, do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera.
 15. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy Regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 16. Promocje, bony podarunkowe i inne rabaty nie sumują się.
 17. Pacjent ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z aktualnymi promocjami i ofertami rabatowymi obowiązującymi w chwili zakupu
 18. W momencie zakupu karnetu na zabiegi Pacjent dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
 19. Karnety są ważne 30 lub 90 dni zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykupienia karnetu.
 20. Pacjent, kupujący Karnet zobowiązany jest do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego Zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.
 21. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Zabiegu w ramach karnetu przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany.
 22. W wyjątkowych sytuacjach cena może ulegać zmianie, jeżeli Zabieg jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danego Pacjenta oraz w przypadku zastosowania aktualnej Promocji.

§6  Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo do złożenia Reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia Reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Propodis MCZS. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu usługi w postaci paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą). W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu usługi czy towaru.
 3. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie osobiście, na adres e-mailowy: [email protected] lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Propodis MCZS. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.
 4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 5. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 6. Jeśli w toku rozpatrywania reklamacji stwierdzona zostanie wina po stronie salonu, Pacjentowi zostaną zaproponowane możliwe rozwiązania, takie jak: nieodpłatne wykonanie zabiegu, zwrot pieniędzy za zabieg.
 7. Sytuacje, kiedy Gabinet nie ponosi odpowiedzialności
  1.  brak efektów zabiegowych, jeśli Pacjent nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia; 
  2.  uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Pacjenta; 
  3. urazy lub choroby nabyte w czasie późniejszym po zabiegu, których wystąpienia nie można było przewidzieć w czasie zabiegu ;
  4.  niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez Pracowników, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji;
  5. prowadzenie terapii przez innego specjalistę spoza gabinetu Propodis MCZS; 
 8. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku uznania reklamacji za zasadną, ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości w czasie późniejszym. Propodis MCZS zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw Reklamacji.
 9. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gabinetu.
 3. W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 4. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, Propodis MCZS nie ponosi odpowiedzialności.

§Postanowienia końcowe

 1. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cenniku i certyfikatów na jakie powołuje się Propodis MCZS lub Pracownicy.
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej https://propodis.pl/
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Propodis MCZS. Do Rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia obowiązujące w czasie ich wykonania.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 5. Wszystkie osoby przebywające w Propodis MCZS zobowiązane są przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii Pracowników.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10.05.2023

Dnia 20.06.2023 dokonano zmian w Regulaminie w §1 Postanowienia ogólne -> Definicje -> Punkt 13

Dnia 29.02.2024 dokonano zmian w Regulaminie w §6 Reklamacje -> Punkt 7 -> Punkt 5